Vår skola

MTH – utbildning med fokus på Motivation-Teknik-Hälsa är i Hudiksvall för elever i åk 4-9 är  Norrlands första Microsoft Showcase Skola.
Se inspirationsfilmen:

 

Skolan har en helhetssyn på hälsa och lärande. Eleverna ges goda förutsättningar att utvecklas till mogna, självsäkra människor så att de har modet att möta världen med ett nyfiket sinne.

Skolan värnar om att skapa en trygg miljö och respektera allas lika värde genom hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

 

RÖRELSE OCH TEKNIK

Rörelse och teknik stimulerar elevernas lärande.

Möjlighet till rörelse varje dag – aktiviteter som promenader, olika idrotter, lekar och spel både under lektionstid och i samband med pauser mellan arbetspass. Skolan kommer att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda fysiska aktiviteter i samarbete med idrottsföreningar för att  elever ska ges möjlighet till fördjupning inom en idrott eller att prova på en ny aktivitet.

Teknik och digitala kunskaper på schemat en självklarhet i det moderna lärandet. Digital teknik kommer att integreras i alla ämnen och förutsättningar ska ges för att utveckla digitalkompetens.

RUM SOM VÄCKER NYFIKENHET

I skolans lärmiljö utvecklar eleverna sitt lärande i kreativa lärprocesser. De ges möjlighet att utveckla sina idéer i vårt arbetssätt tex när de arbetar med olika projekt. Under första perioden har eleverna arbetat med projektet ”utvecklande lärmiljöer” där eleverna har arbetat ämnesövergripande med att ta fram förslag på anpassningar av  skolans lärmiljö med målet att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt i en lärmiljö som är hälsofrämjande, väcker lust, tillgänglig och trygg. De utgick i från olika frågeställningar som tex Hur lär jag mig bäst? Hur kan jag bidra till framtidens skola? Eleverna har i arbetet utgått ifrån forskning, önskningar och använt sin kreativitet. De har bl.a. tränat på att samarbeta, kommunicera, problemlösning, rita skisser, argumentera, dokumentera, bygga modeller, tolka och förstå skalor och mönster. Nästa steg är att se vilka möjligheter skolan har att förverkliga några av projekten. Elevrådet ska se över alla förslag och kika på möjligheterna och fatta beslut. En spännande tid framöver att se hur lärmiljön kommer att utvecklas !

Skolan som väcker nyfikenhet!

Skolan som låter teknik och rörelse ta lika stor plats som i samhället !
Genom att erbjuda en skola som utvecklas i takt med tiden och som möter framtidens krav och förväntningar, där nyfikenhet, kreativitet och lust att lära ses viktiga faktorer i elevernas utveckling och lärande.